ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT

        Contractul-cadru reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și prevede următoarele:

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE – se acordă persoanelor care nu pot dovedi calitatea de asigurat

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

   1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic: Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic – include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată

  

   1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei, o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

  1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

1.2. servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;

1.3. servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice;

1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;

1.5. servicii de planificare familială;

1.6. servicii diagnostice şi terapeutice;

1.7. servicii de sănătate conexe actului medical;

1.8. servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei.

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.