INFORMARE PRIVIND INTERNAREA PACIENȚILOR ÎN SPITAL CA URMAREA UNOR ACCIDENTE DE CIRCULAȚIE, AGRESIUNI SAU ORICE ALTE VĂTĂMĂRI CORPORALE

Persoanele care prin fapta lor produc daune sănătații proprie persoane sau altor persoane, care necesită internarea în Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș sunt obligate să plăteasca cheltuielile de spitalizare, conform prevederilor legale. Aceste cheltuieli cuprind serviciile medicale acordate în UPU – SMURD, precum și serviciile medicale acordate în secția clinică unde pacientul a fost internat și dobânzile legale penalizatoare de la data scadenței.

Această obligație este prevăzută de art. 320, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii: Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată.”

De asemenea, potrivit art. 320 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, furnizorii de servicii care acordă asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală această evidenţă, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective.

Aşadar, prin prisma prevederilor legale invocate mai sus, unitatea noastră sanitară are atât dreptul [art. 320, alin. (1), teza I şi II din Legea nr. 95/2006], cât şi obligaţia [art. 320, alin. (2) din Legea nr. 95/2006] de a recupera de la persoanele care, prin faptele lor, au cauzat vătămări corporale unor terţi, contravaloarea serviciilor medicale efectuate persoanelor vătămate, drept şi obligaţie legală pe care unitatea noastră sanitară și-o poate valorifica prin acționarea în instanță a persoanelor care au obligația legală de plată, menționată mai sus, dar nu au înțeles să și-o îndeplinească.

Răspunderea civilă delictuală operează atât în cazul încălcării unui drept subiectiv, dar şi atunci când sunt prejudiciate anumite interese ale persoanei. În aprecierea caracterului ilicit al faptei trebuie avute în vedere nu numai normele juridice, dar şi normele de convieţuire socială, în măsura în care reprezintă o continuare a prevederilor legale.

În cazul în care persoanele care nu au platit cheltuielile de spitalizare la data scadenței, vor fi obligați să plătească dobândă legală penalizatoare.