Discursul ministrului Sãnãtãþii la videoconferinþa privind controalele care se vor desfãºura în spitalele publice în perioada 03 martie – 31 mai 2014

 

Aºa cum am anunþat, în perioada 01 martie – 31 mai 2014 am dispus o acþiune amplã de control în toate unitãþile sanitare publice, care vizeazã, în principal verificarea condiþiilor igienico-sanitare în care sunt acordate serviciile medicale ºi, totodatã, instituirea unui standard elementar de curãþenie.

 

Exemplele negative semnalate în ultima perioadã în mass-media, cãrora le mulþumesc pentru cã de fiecare datã ne-au adus la cunoºtinþã anumite nereguli din unele spitale, reprezintã un semnal deosebit de serios pentru noi, drept pentru care consider cã nerespectarea regulilor de igienã trebuie combãtutã ºi sancþionatã cu exigenþã, astfel încât actul medical sã poatã fi desfãºurat în cele mai bune condiþii.

 

Mã aºtept sã trataþi aceste acþiuni de control cu maximã responsabilitate,  profesionalism ºi perseverenþã astfel încât, la sfârºitul perioadei de control, managerii sã aplice în mod corect ºi constant prevederile normelor sanitare ºi sã înþeleagã cã realizarea ºi întreþinerea unei stãri optime de curãþenie în unitatea sanitarã pe care o conduc reprezintã o condiþie esenþialã, care demonstreazã respectul atât faþã de profesioniºtii din sistem cât ºi faþã de pacienþi.

 

Nu îmi doresc ca aceste acþiuni sã reprezinte doar controale de constatare a unor situaþii care se întâmplã în spitalele publice din România, fiindcã cu toþii cunoaºtem situaþia din spitale, înþelegem dificultãþile cu care se confruntã sistemul sanitar, ci îmi doresc ca ele sã reprezinte o schimbare fundamentalã în managementul curãþeniei aplicat de managerii de spitale ºi, în acelasi timp o schimbare de mentalitãþi, o acþiune prin care sã formãm atitudini clare si ferme pentru realizarea, menþinerea si întreþinerea unui standard elementar de curãþenie ºi igienã în toate componentele unitãþilor sanitare.

 

Aºtept mãsuri ferme, iar acolo unde deficienþele igienico-sanitare nu pot fi remediate, iar mãsurile propuse nu pot fi aplicate, sã se dispunã închiderea unitãþilor, a secþiilor sau gãsirea unor soluþii de modificare a structurii unitãþii sanitare, astfel încât pacienþii sã nu mai fie trataþi în condiþii inadecvate, care pot pune în pericol starea de sãnãtate a acestora.

 

În primul rând, solicit tuturor direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti ca pânã la data de 15 februarie sã transmitã cãtre MS planul de desfãºurare a acþiunii de control la nivel judeþean ce va cuprinde unitãþile sanitare publice cu paturi, perioada efectuãrii controlului ºi echipa de inspectori pentru fiecare spital în parte.

 

Controlul se va efectua ºi finaliza potrivit normelor de inspecþie sanitarã potrivit OMS 824/2006.

 

Controlul se va desfãºura în perioada 03 martie – 31 mai, dupã cum urmeazã:

 

În perioada 03 – 22 martie, echipele de inspectori sanitari ai direcþiilor de sanatate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor controla calitatea condiþiilor de acordare a servicilor de asistenþã medicalã a unitãþile sanitare publice cu paturi, cu excepþia Spitalelor Judeþene de Urgenþã ºi a Institutelor.

 

Rezultatele acþiunii de control se vor transmite conform machetei de raportare, pe care o veþi primi ºi va fi publicatã inclusiv pe site-ul MS, însoþitã de un raport privind problemele întâmpinate în cadrul controlului, lista unitãþilor sanitare neconforme precum ºi deficienþele, mãsurile ºi termenele stabilite pentru fiecare unitate în parte pânã la data de 5.04.2014.

 

În saptãmâna 24-31 martie se vor desfãºura controale încruciºate la Spitalele Judeþene de Urgenþã ºi institute. Rezultatele acþiunii de control se transmit conform machetei de raportare, dar ºi printr-un raport scris pânã la data de 7 aprilie.

 

În cazul acestor controale încruciºate, care vor avea loc la spitalele judeþene ºi institute, MS va stabili planurile, echipele de inspectori ºi datele exacte la care vor fi programate controalele.

 

Concomitent, în perioada 01.04-31.05.2014, se vor efectua acþiuni de recontrol, pentru a verifica condiþiile igienico-sanitare ºi modalitatea de respectare a mãsurilor dispuse, iar la sfârºitul fiecãrei luni din perioada de recontrol (aprilie ºi mai) toate direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor transmite MS rapoarte intermediare ale acþiunii de recontrol.

   

Acþiunea de control în cele 3 luni va avea urmãtoarele obiective:

 

1.     Verificarea normelor privind asigurarea condiþiilor igienico-sanitare : starea igienico-sanitarã pe fiecare secþie în parte, blocurile operatorii, salile de mese, locul în care se depoziteazã lenjeria curatã ºi materialele sanitare, dotarea cu materiale de igienã personalã, respectarea normelor de amplasare a paturilor, respectarea normelor privind grupurile sanitare, spaþii frigorifice ºi monitorizarea temperaturii, farmacia, laboratoarele, staþia de sterilizare ºi respectarea etapelor sterilizãrii, respectarea normelor la nivelul spãlãtoriei, depozitarea reactivilor ºi mediilor de culturã.

 

2.   Verificarea blocului alimentar

 

3. Verificarea respectarii normelor de supraveghere, de prevenire si control al infectiilor nosocomiale , dacã existã cazuri, cate au fost raportate ºi care sunt mãsurile care se vor lua – planuri individuale, cu responsabilitãþi concrete.

 

4.   Verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curatenie si produse biocide, cantitãþi, stocuri, referate achiziþii, condiþii de depozitare, mod de efectuare, personal abilitat, avize pentru produse biocide;

 

5.   Verificarea modului în care sunt gestionate deseurile sanitare.

 

6. Verificarea protectiei contra insectelor ºi a rozatoarelor, dar si modul de efectuare a operatiunilor de dezinsectie si deratizare

 

7.     Verificarea controlului personalului

 

8.    Verificarea respectarii prevederilor privind fumatul

 

9.  Asigurarea utilitãþilor – iluminat, ventilaþie, încãlzire, apã curentã, calitatea apei, evacuarea apei uzate, instalaþii de oxigen, verificarea stãrii tehnice a aparaturii

   

      10.Verificarea structurii spitalului: tipul unitãþii – dacã este monobloc sau pavilionar, structura de functionare, circuite functionale separate, legaturi functionale, intre sectii si alte servicii si utilitati, documente privind infiintarea si functionarea unitãþii sanitare, autorizaþia sanitarã de funcþionare, numãrul de paturi.

 

Acolo unde este necesar, se vor recolta probe ( teste de sanitaþie, probe apã, probe alimente, etc) pentru a verificarea calitatea acestora.

 

Direcþia de Sãnãtate Publicã din cadrul MS vã va transmite planul tematic de control, metodologia, responsabilitãþile ºi obiectivele pe care le aveþi de atins în cele trei luni de control, în ziua de joi, 06 februarie 2014, prin Ordin al MS.

 

Vã repet: Aceastã acþiune de control nu are ca scop principal sancþionarea unitãþilor sanitare, ci în principal impulsionarea managerilor de spitale, a directorilor de îngrijiri pentru aplicarea corectã a prevederilor normelor sanitare ºi efectuarea unor activitãþi pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienþi.

 

Evident cã se vor aplica prevederile legale în cazul celor care nu îndeplinesc ºi nu respectã normele.

 

Am speranþa cã la sfârºitul celor 3 luni de control continuu vom asista la instituirea unui standard elementar de igienã ºi curãþenie în toate spitalele publice din þarã, cã se vor institui proceduri proprii  care sã asigure respectarea normelor ºi normativelor.

 

La final, doresc sã fac un apel cãtre autoritãþile publice locale, pentru a ne sprijini în demersul nostru major de remediere a unei situaþii cu care se confruntã unitãþile sanitare publice. Este de datoria noastrã, autoritãþi centrale ºi locale, sã luãm toate mãsurile pentru asigurarea celor mai bune condiþii de organizare si desfãsurare a activitãþii medicale în toate unitãþile sanitare, indiferent de modul de subordonare a acestora.

 

În ceea ce priveºte proiectele promovate de Ministerul Sãnãtãþii

 

Dupã cum ºtiþi, sãptãmâna trecutã a fost adoptatã Ordonanþa de urgenþã de modificare a Legii 95/2006.

Ordonanþa de urgenþã a constituit primul pas esenþial în reforma sãnãtãþii, stabilind cadrul legal pentru introducerea celorlalte politici de reformã.

Mã refer aici în primul rând la pachetul de bazã, pachetul minimal ºi pachetul de programe naþionale, dar ºi la alte mãsuri de reorganizare care sã conducã la creºterea eficienþei ºi performanþei sistemului sanitar.

Urmãtorii paºi legislativi sunt înaintarea cãtre Parlament a proiectelor de lege pe care Ministerul Sãnãtãþii le-a avut în dezbatere publicã ºi le-a finalizat, precum ºi adoptarea de cãtre Guvern a Hotãrârilor care decurg din aprobarea Ordonanþei.

În cursul acestei sãptãmâni pleacã la avizare cele douã proiecte pilot – privind statutul spitalelor ºi creºterea veniturilor medicilor ºi echipelor medicale.

În cursul viitoarelor sãptãmâni va pleca la avizare ºi proiectul de lege de modificare a Legii 95/2006, care cuprinde o serie de reglementãri noi dintre care menþionez: malpraxisul, îmbunãtãþirea activitãþii colegiilor profesionale, medicina comunitarã, statutul ambulanþei, prevederi referitoare la medicamente, transplant, mãsuri de reorganizare în sistemul sanitar.

Dupã cum ºtiþi, acestea au fost discutate în numeroase rânduri ºi convenite cu reprezentanþii sistemului sanitar, ai asociaþiilor de pacienþi, ai colegiilor profesionale, ai sindicatelor.

De asemenea, în jurul datei de 20 februarie vom avea ultima formã a proiectului privind rezidenþiatul.

Dupã avizare ºi asumarea lor de cãtre guvern, aceste proiecte vor fi înaintate spre a fi dezbãtute de cãtre Parlament.

În ceea ce priveºte Hotãrârile de Guvern care þin de reforma sãnãtãþii:

Pentru a câºtiga timp în procesul de aprobare ºi aplicare, dar ºi pentru a asigura coerenþa reglementãrilor legale am decis ca Hotãrârea de guvern privind pachetul de bazã sã conþinã atât pachetul de bazã în sine, cât ºi normele sale de contractare, care erau anterior stipulate în Contractul cadru.

Aºadar, în locul a douã hotãrâri de guvern succesive, cea privind pachetul ºi cea privind Contractul cadru, vom avea o sigurã Hotãrâre de guvern cu douã anexe: una cuprinzând lista serviciilor oferite prin pachetul de bazã, cealaltã având normele ºi condiþiile de contractare. ªi deci nu va mai exista Contractul cadru de sine stãtãtor aºa cum îl cunoaºteþi din anii precedenþi.

Sãptãmâna aceasta vom finaliza discuþiile cu colegii din þarã cu privire la pachetul de bazã, în paralel se lucreazã la normele de contractare, astfel încât aceastã hotãrâre sã fie aprobatã de guvern în cel mai scurt timp, având în vedere faptul cã preconizãm introducerea pachetului de bazã de la 1 aprilie.

Lista de medicamente

Suntem în faza evaluãrii contestaþiilor. Din punct de vedere tehnic procedura este, aºadar, aproape finalizatã. Deocamdatã sunt încã discuþii cu producãtorii de medicamente, pentru acoperirea integralã din taxa clawback a impactului financiar creat prin introducerea noii liste. Elaborãm un calendar de lucru privind auditarea trimestrialã, urmãrirea costurilor.

Vom continua dezbaterile cu privire la Strategia Naþionalã de Sãnãtate. Intenþia noastrã este ca ea sã fie aprobatã de guvern pânã la finele lunii aprilie 2014. În februarie vom organiza o dezbatere a Consiliului Tripartit de dialog social pe tema Strategie de sãnãtate.

În conformitate cu prevederile recentei Ordonanþe de urgenþã avem în lucru o serie de acte normative referitoare la organizarea sau reorganizarea unor structuri de specialitate din sistemul sanitar: Agenþia Naþionalã de Investiþii ºi Licitaþii Naþionale,  ªcoala Naþionalã de Sãnãtate Publicã, Agenþia Medicamentului, Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã, Agenþia de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, Agenþia Naþionalã de Transplant.

În acest proces de reorganizare am pornit de la ceea ce nu funcþioneazã în momentul de faþã în sistemul sanitar, de la ariile deficitare ºi avem ca obiectiv îmbunãtãþirea activitãþii în aceste zone, creºterea performanþei, a eficienþei, inclusiv în cheltuirea banilor publici. Modul în care funcþioneazã fiecare dintre aceste domenii se reflectã asupra sistemului sanitar ºi implicit asupra serviciilor oferite pacienþilor.

Avem ca datã limitã 15 mai 2014, astfel încât sã putem transpune în practicã obiectivele de reformã asumate.