1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139 

  1. Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483

  1. Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor);

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834

  1. Metodologie pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie (metodologia se publică anual, de către Ministerul sănătății);

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247387

  1. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

  1. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

  1. Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182744

  1. Ordinul nr.1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182388

  1. Ordinul nr.1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluareaeficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246338

  1. Hotărâre nr.560 din 15 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18782

  1. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/143905