Activitatea desf�urat� în cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Târgu-Mure� are ca obiectiv principal satisfacerea maxim� a cerin�elor �i a�tept�rilor pacien�ilor �i apar�in�torilor acestora. În acest scop conducerea a dispus implementarea, men�inerea �i îmbun�t��irea continu� a sistemului de management al calit��ii prin Sistemul pentru certificare ISO 9001 în cadrul Laboratorulului Radiologie �i Imagistic� Medical�, Laboratorului Central Analize Medicale, Departamentului Resurse Umane �i a Departamentului Tehnic- Administrativ.

Astfel se depun toate eforturile pentru a fi la în�l�imea a�tept�rilor pacien�ilor, deviza conducerii fiind: „Tratarea pacien�ilor în modul în care a�tept�m �i noi s� fim trata�i !”

Principiile teoretice �i practice promovate, referitoare la implementarea, men�inerea �i îmbun�t��irea continu� a sistemului de management al calit��ii, contribuie la sporirea încrederii pacien�ilor fa�� de serviciile medicale, ceea ce de fapt constituie sursa succesului institu�iei.

Personalul de la toate nivelurile reprezint� esen�a organiza�iei, astfel c�, prin Sistemul pentru certificare ISO 9001, se asigur� un mediu optim care s� permit� fiec�rui angajat s� î�i pun� în valoare �i s� î�i dezvolte cuno�tin�ele, experien�a �i abilit��ile personale prin în�elegerea �i respectarea cerin�elor sistemului de management al calit��ii.

Auditarea in vederea certific�rii ISO se va efectua de c�tre firma TÜV RHEINLAND în perioada 24-25 noiembrie 2008.