Conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind condi�iile acord�rii asisten�ei medicale în cadrul sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2009, Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� înregistreaz� un indice al complexit��ii cazurilor de 1,9248 (Indicele Case Mix – ICM). Datele oficiale sunt prezentate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar pe site-l drg.ro.

Acest indicator plaseasc� SCJU Tîrgu – Mure� pe locul întâi între spitalele clinice judetene din România. Indicele Case Mix relev� nivelul complexit��ii cazurilor tratate într-un spital totodat� reprezentând �i o baz� de calcul în vederea decont�rii serviciilor medicale prestate.

Acest indice relev� încrederea de care medicii mure�eni �i institu�ia spitaliceasc� se bucur� în rândul pacien�ilor precum �i performan�a activit��ii medicale desf�urate aici.