Dr. Ovidiu Butuc managerul spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg.Mure�, promoveaz� o politic� de deschidere în fa�a societ��ii în general �i în acela�i timp fa�� de mass-media. Din acest motiv se înfiin�eaz� în cadrul spitalului Biroul de Rela�ii Publice �i Comunicare, birou care asigur�, în condi�iile �i limitele prev�zute de lege accesul prompt, corect �i complet a membrilor comunit��ii la informa�iile solicitate.
Activitatea biroului se va desf�ura în cadrul Direc�iunii Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� �i va avea obiectiv INFORMAREA:
• informarea presei
• informarea public� direct� a persoanelor
• informarea intern� a personalului
• informarea interinstitu�ional�.

Informarea presei se va realiza prin:
• furnizarea oric�rei informa�ii de interes public care prive�te activitatea spitalului reprezentan�ilor mass-media, prompt �i complet
• informarea în timp util �i prin asigurarea accesul ziari�tilor la activit��ile �i ac�iunile de interes public organizate de spital;
• difuzarea de comunicate, inform�ri de pres�, organizarea de conferin�e de pres�;
• furnizarea dosarelor de pres� legate de evenimente sau de activit��i ale institu�iei

Informarea public� direct� se va realiza prin:
• Publicarea buletinului informativ al Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg.Mure�, care va cuprinde informa�ii de interes public, comunicate din oficiu, prev�zute la Art. 5 din Legea 544/2001;
• Publicarea în Monitorul Oficial al României partea a II-a raportului de activitate a spitalului;
• Asigurarea accederii la informa�iile de interes public, care se comunic� din oficiu (prev�zute la Art. 5 din Legea 544/2001) în format scris (la avizierul unit��ii) sau în format electronic (pe pagina de internet)

Informarea intern� a personalului prin:
• Culegerea datelor �i informa�iilor utile pentru o mai eficient� comunicare interuman�, intra-institu�ional� �i interinstitu�ional�;
• Formarea unei baze de date complet� pentru o mai bun� comunicare cu structurile ce fac parte integrant� din organigrama Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg.Mure�, cu institu�iile similare �i alte institu�ii �i societ��i economice colaboratoare;
• Elaborarea buletinului informativ periodic, cu con�inut informativ de mare interes la momentul difuz�rii, cu informa�ii despre:
– Posturi scoase la concurs;
-Test�ri ale personalului;
• Sprijinirea organiz�rii unor evenimente precum:
– Lans�ri de carte;
– Primirea oaspe�ilor de onoare;
– Conferin�e regionale, na�ionale, interna�ionale.

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg.Mure�, ca institu�ie public� ale c�rei ac�iuni, politici �i programe au un impact major asupra societ��ii asigur� astfel accesul liber �i neîngr�dit al persoanei la orice informa�ie de interes public, definit� astfel de Legea 544/2001 �i îndepline�te unul din principiile fundamentale ale rela�iilor dintre persoane �i institu�iile publice, în conformitate cu Constitu�ia României �i documentele interna�ionale ratificate de Parlamentul României.

 

MANAGER
DR. OVIDIU BUTUC