INFORMARE DE PRESA-FONDURI NERAMBURSABILE

15.01.2009

În perioada imediat urm�toare Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� va începe lucr�rilee de amenajare a spatiului de 800 mp situat la parterul imobilului de pe str. Ghe. Marinescu nr. 50 (partea de primiri urgen�e) unde va func�iona UPU SMURD. Proiectul, întocmit de SCJU Tîrgu – Mure� este cofinan�at de Ministerul S�n�t��ii Publice �i PHARE. Valoare investi�iei este de 1 milion de Euro.

 

SCJU Tîrgu – Mure� baneficiaz� �i de alte fonduri externe. Banca Mondial� va finan�a lucr�rile de etajare a cl�dirii spitalului urmând ca de noul spa�iu s� beneficieze Clinica de Ginecologie. De asemenea vor fi efectuate lucr�ri de etajare �i pe o alt� latur� a spitalului lucr�ri de care va beneficia Clinica de Pediatrie. Acestea vor fi efectuate cu fonduri ale B�ncii Mondiale �i PHARE.

 

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� va accelera procesul de modernizare a clinicilor �i sec�iilor aflate în subordinea sa prin atragerea de surse financiare extra-bugetare, începând cu 2009. Conducerea institu�iei sanitare înfiin�at un grup de lucru care va avea ca singur scop accesarea fondurilor externe nerambursabile. Din acest grup de lucru, coordonat de c�tre managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, dr. Ovidiu Butuc, vor face parte directorii serviciilor financiar, economic, directorul medical, reprezentan�i ai serviciului juridic. Strategia de atragere de fonduri va fi elaborat� împreun� cu reprezentan�ii Consiliului Medical din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�.

 

Rolul acestui grup de lucru este de a construi baza de date cu oportunit��ile de finan�are active, de a stabili eligibilitatea institu�iei vizavi de cerin�ele finan�atorului �i de a accesa toate acele fonduri care sunt alocate în acest sens. Principalele proiecte vor urm�ri ob�inerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea cl�dirilor spitalului �i ambulatoriilor, pentru modernizarea utilit��ilor generale �i specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor (înc�lzire, ventila�ie, etc), crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilit��ilor de acces pentru persoane cu dizabilit��i fizice dar �i îmbun�t��irea fluxului de acces al persoanelor în spital. Nu în ultimul rând acest grup de lucru va avea ca scop atragerea acestor fonduri în vederea achizi�ion�rii de echipamente pentru spital.

 

Strategia adoptat� de c�tre managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, dr. Ovidiu Butuc, privind atragerea fondurilor nerambursabile este menit� în primul rând s� asigure acel ritm accelerat de modernizare a serviciului medical, pentru ca în cel mai scurt timp s� fie atins un nivel de performan�� maxim din punctul de vedere al dot�rilor �i func�ionalit��ii spa�iilor. Fondurile nerambursabile, în principal externe, vor constitui un sprijin consistent în respectarea pa�ilor propu�i de c�tre conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� privind planul de modernizare astfel încât, într-un termen foarte scurt de timp SCJU Tîrgu – Mure� va ajunge printre primele trei spitale de profil din România.