ICM plaseaz� Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� din Tîrgu – Mure� pe locul I între spitalele din România

 

Conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind condi�iile acord�rii asisten�ei medicale în cadrul sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2009, Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� înregistreaz� un indice al complexit��ii cazurilor de 1,8467 (Indicele Case Mix – ICM). Acest indicator plaseasc� SCJU Tîrgu – Mure� pe locul întâi între spitalele din România. Spitalele din sistemul sanitar de stat din România sunt devansate din punctul de vedere al ICM doar de c�tre institutele de boli cardiovasculare �i transplant. Cu toate acestea, conform anexei 17 a). a normelor metodologice de aplicare a contractului cadrul SCJU Tîrgu -Mure� se situeaz� înaintea unor institute de prestigiu din �ar�.

Indicele Case Mix relev� nivelul complexit��i cazurilor tratate într-un spital totodat� reprezentând �i o baz� de calcul în vederea decont�rii serviciilor medicale prestate.

Acest indice relev� încrederea de care medicii mure�eni �i institu�ia spitaliceasc� se bucur� în rândul pacien�ilor precum �i performan�a activit��ii medicale desf�urate aici.

  

Link anexa 17 a):

http://www.cnas.ro/pdf/norme_2009/ordinCOCA.416.428.2009.pdf