Managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu-Mure�, domnul dr. Ovidiu Butuc, îi premiaz� pe angaja�ii spitalului. Aceast� ac�iune vine în urma discu�iilor cu reprezentan�ii sindicatului SANITAS, a meritelor profesionale realizate de c�tre personalul angajat, pe parcursul anului, dar �i ca o ac�iune de stimulare a acestora, în vederea ob�inerii de rezultate pozitive �i eficiente, care s� duc� la îndeplinirea obiectivelor spitalului.
Premierea angaja�ilor Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu-Mure� este, în acela�i timp, în conformitate cu prevederile art. 96 din Contractul colectiv de munc� la nivel de ramur� sanitar� �i art. 21 din O.G.U. nr. 115 din 24 noiembrie 2004, privind salarizarea �i alte drepturi ale personalului contractual din unit��ile sanitare publice din sectorul sanitar.

Angaja�ii care beneficiaz� de aceste premii sunt cadre medico-sanitare, personalul tesa �i cel administrativ. Premiile vor fi repartizate în urma unei analize obiective, care va �ine cont de criterii precum: realiz�rile ob�inute, ritmul de munc�, implicarea în munca depus�.
Pe principiul c� atitudinea fa�� de munc� este „contagioas�”, printr-o distribuire pe baz� de merite a recompenselor, se urm�re�te o stimulare �i pentru restul angaja�ilor ce nu au fost premia�i în aceast� etap�, �i pe care, conducerea spitalului, î�i propune s� îi determine s� intre în competi�ie. Aceast� competi�ie are ca �i scop închegarea rela�iilor dintre angaja�i, sus�inerea �i poten�area cooper�rii între ei.