Reprezentan�ii Agen�iei Na�ionale de Transplant au evaluat ast�zi spa�iile identificate �i propuse de dr. Ovidiu Butuc, managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu Mure�, în vederea înfiin��rii B�ncii de celule �i �esuturi.

„Comisia a venit, a evaluat spa�iile identificate, urmeaz� s� fie analizate la nivel central posibilit��ile, urmând s� se ia o hot�râre într-un viitor nu foarte îndep�rtat. P�rerea mea este c� sunt cele mai bune spa�ii pe care putem s� le punem la dispozi�ie la ora actual�”, a subliniat dr. Ovidiu Butuc.

Proiectul prevede înfiin�area a patru b�nci de celule �i �esuturi : în Bucure�ti, Timi�oara, Ia�i �i în Tîrgu Mure�. „În cadrul proiectului prima faz� este de evaluare a acestor spa�ii, urmând apoi s� se organizeze licita�iile �i s� se treac� la dotarea spa�iilor respective �i la preg�tirea personalului.”, a explicat dr. Andrei Nica, consilier în cadrul Agen�iei Na�ionale de Transplant. Acesta a ad�ugat c� au fost deja identificate câte zece persoane în fiecare banc�, dintre care patru medici �i restul asisten�i medicali, care vor fi instrui�i dou� s�pt�mâni în str�in�tate �i cinci în �ar�.

Programul este finan�at din fonduri Phare.