Reprezentan�ii Agen�iei Na�ionale de Transplant au evaluat ast�zi spa�iile identificate �i propuse de dr. Ovidiu Butuc, managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu Mure� în vederea înfiin��rii B�ncii de celule �i �esuturi.

„Comisia a venit, a evaluat aceste spa�ii, urmeaz� s� analizeze la nivel central aceste posibilit��i, iar apoi s� ia o hot�râre într-un viitor nu foarte îndep�rtat. La ora actual� aceste spa�ii sunt cele mai bune pe care putem s� le punem la dispozi�ie”, a subliniat managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen��, dr. Ovidiu Butuc.

Proiectul prevede înfiin�area a patru b�nci de celule �i �esuturi în Bucure�ti, Timi�oara, Tîrgu Mure� �i Ia�i. „În prim� faz� se evalueaz� spa�iile, dup� care urmeaz� licita�iile, se va trece la dotarea acelor spa�ii, urmând apoi preg�tirea personalului”, a explicat dr.Andrei Nica, consilier în cadrul Agen�iei Na�ionale de Transplant. Acesta a ad�ugat c� au fost deja identificate 10 persoane în fiecare banc�, din care trei sunt medici, restul asistente medicale care vor instrui�i 2 saptamani în str�in�tate �i 5 s�pt�mâni în �ar�.

Programul este finan�at din surse Phare.