Spitalul Clinc Jude�ean de Urgen�� (SCJU) Tîrgu – Mure� aduce la cuno�tin�a opiniei publice faptul c� decesul numitei C.T.O. în vârst� de 46 de ani, din Tîrgu – Mure� care a suferit vineri 09.01.2009 o interven�ie chirurgical� minor� la Clinica de Ortopedie din cadrul SCJU Tîrgu – Mure� nu s-a datorat unei infec�ii nozocomiale. Interven�ia chirurgical� de înl�turare a materialului de osteosintez� (tij� medical�) la nivelul gleznei, a durat 12 minute. Starea paceintei dup� efectuarea interven�iei era bun�. Pacienta era con�tient�, chiar a solicitat externarea în data de 10.01.2009. La 24 de ore îns� starea s�n�t��ii acesteia s-a degradat inexplicabil. Aceasta a fost transferat� la Clinica ATI din cadrul SCJU Tîrgu – Mure�, unde dup� alte 48 de ore a fost constatat decesul.

În data de 11.01.2009 SCJU Tîrgu – Mure� a declan�at o anchet� epidemiologic� preliminar� la Blocul Operator din Clinica de Ortopedie. Rezultatele aceste anchete exclud posibilitatea ca degradarea st�rii s�n�t��ii pacientei s� fi fost provocat� de o infec�ie nozocomial�. Au fost prelevate probe de laborator de sterilitate �i ap� steril�. În acee�i zi în care pacienta C.T.O. a fost supus� interven�iei chirurgicale, în acel�ai Bloc Operator al Clinicii de Ortopedie au fost efectuate alte 8 interven�ii chirurgicale, iar instrumentarul utilizat provenea din aceea�i �arj� de sterilzare. Nici unul dintre pacien�ii opera�i atunci nu prezint� semne �i simptome ca urmare a unor posibile infec�ii.

Conform defini�iei clinice de caz, din legisla�ia în vigoare, infec�ia nozocomial� este o infec�ie contactat� în spital, care apare la peste 48 de ore de la o interven�ie invaziv�, iar în cazul unei interven�ii chirurgicale, cum este �i cazul de fa��, infec�ia apare în 30 de zile de la interven�ie.

În urma autopsiei medico-legale, solicitata de medicul curant ortoped, au fost formulate urm�toarele concluzii:
– moartea pacientei de 46 de ani a fost neviolent�
– moartea s-a datorat stopului cardio-respirator ap�rut pe fondul unei insuficien�e hepato – renale de etiologie neprecizat� ap�rut� dup� o interven�ie chirurgical�
– din discu�iile cu medicii speciali�ti a reie�it faptul c� aceast� insuficien�� hepato – renal� poate fi rezultatul medica�iei pe care pacienta �i-o administrase înainte de internarea în spital.

Men�ion�m faptul c� pacienta C.T.O., înainte cu �ase s�pt�mâni de internarea în spital pentru efectuarea interven�iei chirurgicale a folosit preparate medicamentoase pentru sc�derea în greutate. În intervalul de �ase s�pt�mâni în care �i-a autoadministrat aceste preparate medicamentoase pacienta a pierdut în greutate 18 kilograme. Dup� ce se va cunoa�te natura acestor preparate medicale SCJU Tîrgu – Mure� va sesiza Ministerul S�n�t��ii Publice �i Agen�ia Na�ional� a Medicamentelor in vederea demararii unei anchete.