COMUNICAT DE PRESA – PROGRAM AMBULATORIU

                                                                                                                                    05.02.2009

 

Pentru a veni în sprijinul popula�iei, având în vedere  adresabilitatea crescut� a pacien�ilor din ultima perioad�, rug�m pe aceast� cale persoanele care solicit� consulta�ii în Ambulatoriul integrat al spitalului s� respecte urm�toarele:

•-         programul de func�ionare al Ambulatoriului de Specialitate este între orele 08,00 �i 20.00, în dou� ture, respectiv de la ora 08,00 la ora 13,00 �i de la ora 14,00 la ora 20,00.

•-         Eliberarea numerelor de ordine la cabinete se face în punctul centralizat – FI�IER

•-          pentru consulta�iile de diminea�� numerele se elibereaz� începând cu ora 07,00

•-         Pentru consulta�iile de dup�-amiaz� numerele se elibereaz� începând cu ora 13,00

•-         Actele necesare consulta�iei sunt: bilet de trimitere în dublu exemplar de la medicul de familie, adeverin�a de asigurat (locul de munc�, cupon de pensie, chitan��, etc). În lipsa acestora nu se va elibera num�r de ordine.

•-         Pacien�ii cu diagnostice de urgen�� se vor adresa serviciului de primiri urgen�e.

Rug�m pe aceast� cale popula�ia s� aib� în vedere faptul c� în timpul programului de diminea��, datorit� afluxului de pacien�i din mediul rural care au la dispozi�ie mijloace de transport în comun mai ales la orele dimine�ii, aglomera�ia este maxim�. În schimb dup�-amiaza fluxul de pacien�i scade.

Celor care se adreseaz� Ambulatoriului de Specialitate al SCJU Tîrgu – Mure� �i au domiciliul în Tîrgu – Mure� le suger�m s� se programeze �i pentru consulta�iile de dup�-amiaz� când afluxul este mai sc�zut.

Trebuie men�ionat faptul c� medicii care acord� consulta�ii în Ambulatoriul de Specialitate nu pot acorda mai mult de 28 de consulta�ii pe tur� (7 ore) datorit� condi�iilor impuse de Casa Jude�ean� de Asigur�ri de S�n�tate Mure� care nu deconteaz� mai multe consulta�ii.

Zilnic dup� epuizarea celor 28 de consulta�ii decontate de CJAS Mure�, la cerere,  se pot efectua consulta�ii, în limita aceluia�i program de lucru, cu chitan�e în cuantum de 35 Ron reprezentând plata consulta�iei.