Angaja�ii Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� au primit cea de a doua prim� de stabilitate pe anul 2008, acordat� conform H.G. nr. 578/2008. Cei 3.479 de angaja�i au primit sumele odat� cu salariile pe luna noiembrie.

Pentru asigurarea stabilit��ii în activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiaz� în trimestrele II �i IV ale fiec�rui an calendaristic, de câte o prim� de stabilitate al c�rei cuantum se stabile�te corespunz�tor lunii în care se face plata primei de stabilitate.

Conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a reu�it s� acorde aceste prime cu toate c� în momentul de fa�� Casa Jude�ean� de Asigur�ri de S�n�tate Mure� are sume restante de virat în conturile spitalului. Astfel o parte din sumele destinate pl��ii acestor prime provin din veniturile propri realizate de SCJU Tîrgu – Mure�, a declarat dr. Ovidiu Butuc, managerul institu�iei.