Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a ob�inut, certificarea ISO 9001 a sistemului de management al calit��ii. Acest sistem a fost implementat în cadrul Laboratorului de Radiologie �i Imagistic� Medical�, Laboratorului Central de Analize Medicale, Departamentului de Resurse Umane �i a Departamentului Tehnic – Administrativ.

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a primit aceast� certificare ISO a calit��ii managementului în urma evalu�rii achizi�iilor de aparatur� medical� modern�, achizi�ii realizate în cursul anului 2008 �i a evalu�rii personalului. Nivelul de preg�tire a personalului din cadrul departamentelor Resurse Umane �i Tehnic – Administrativ a fost evaluat ca r�spunzând cerin�elor privind calitatea managementului.
Auditarea in vederea certific�rii ISO s-a efectuat de c�tre firma TÜV RHEINLAND în perioada 24-25 noiembrie 2008 �i 12 -13 decembrie 2008. Urm�toarea etap� care se va desf�ura pe parcursul anilor 2009 �i 2010 este aceea de supraveghere din partea societ��ii de audit. TÜV Rheinland Romania este reprezentanta TÜV Rheinland Group, unul dintre cele mai importante organisme internationale de certificare a conformitatii tuturor sistemelor de management.

Odat� cu ob�inerea certificatului ISO 9001, Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� r�spunde cerin�elor interna�ionale privind asigurarea serviciilor medicale �i se consider� un spital acreditat. Acest certificat atest� calitatea managementului, modalit��ile în care conducerea se orienteaz� c�tre pacien�i, felul în care sunt primi�i, trata�i �i urm�ri�i bolnavii, modul de organizare a serviciilor în spital. Certificatul de calitate ISO este un „pa�aport” spre lumea întreag�, o garan�ie pentru pacien�i dar �i pentru furnizori.

Dr. Ovidiu Butuc, managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, le-a transmis angaja�ilor cu ocazia acord�rii certificatului ISO 9001 c� acest pas important spre asigurarea calit��ii serviciilor medicale la standarde ridicate presupune �i mult� responsabilitate deoarece aceasta nu este o certificare „pe via��” ci pe doi ani. „Principiile teoretice �i practice promovate, referitoare la implementarea, men�inerea �i îmbun�t��irea continu� a sistemului de management al calit��ii, contribuie la sporirea încrederii pacien�ilor fa�� de serviciile medicale, ceea ce de fapt constituie sursa succesului institu�iei”, sus�ine dr. Ovidiu Butuc, managerul institu�iei.

Serviciile medicale oferite la Tîrgu – Mure� au trecut astfel într-o nou� etap� cea a calit��ii interna�ionale. Dup� ce la începutul acestui an SMURD Tîrgu – Mure� a fost primul serviciu de urgen�� din România care a ob�inut certificarea ISO 9001, acum Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� s-a al�turat institu�iilor sanitare de prestigiu, fiind primul Spital Clinic Jude�ean de Urgen�� din România care a ob�inut aceast� certificare. Astfel se asigur� cre�terea accesului popula�iei la servicii medicale de urgen�� de calitate prin asigurarea calit��ii resurselor umane �i a infrastructurii adecvate.