COMUNICAT DE PRES� INDICE CASE-MIX

                                                                                                                                                16.12.2008

 

Complexitatea cazurilor tratate în Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a crescut în ultimele luni, situându-se printre cele mai mari din România. „Indicele case mix, care arat� complexitatea cazurilor tratate într-un spital relev� de fapt statutul de spital de urgen�� pe care institu�ia noastr� îl are. Cu alte cuvinte în clinicile Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� sunt tratate cele mai complicate cazuri din zona pe care aceast� institu�ie medical� o deserve�te”, sus�ine dr. Ovidiu Butuc, managerul SCJU.

Indicele Case Mix (ICM) a atins valoarea de 1,9128 în luna noiembrie a acestui an. În prima lun� a anului valoarea acestuia era de 1,1048 – îns� la acea dat� exista o singur� institu�ie sanitar�. De la 1 septembrie 2008 când a avut loc separarea celor dou� institu�ii valoarea ICM a Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a crescut continuu, de la 1,7213 în septembrie, la 1,7226 în octombrie �i 1,9128 în luna noiembrie.

ICM reprezint� totalitatea tipurilor de cazuri tratate într-un spital în func�ie de complexitatea lor �i nivelul consumului de resurse. „Acest indice ne permite compararea activit��ii cu alte spitale �i de asemenea, conform legii, înseamn� c� ne va fi alocat un buget mai mare”, declar� dr. Ovidiu Butuc, managerul institu�iei.

SCJUM este printre cele mai mari unit��i sanitare publice din România, de interes local, jude�ean �i regional care asigur� servicii medicale, având 1.404 paturi distribuite în 33 de clinici de specialitate, ambulatoriu de specialitate adul�i �i copii, SMURD, având un num�r de 3.335 de angaja�i.

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tg. Mure� este renumit datorit� presta�iilor medicale de înalt nivel, asigurând urgen�ele medico-chirurgicale de pe teritoriul jude�ului Mure� �i a jude�elor arondate. Popula�ia deservit� de acest spital, considerat de referin�� din punct de vedere al unor specialit��i include pacien�ii jude�elor Mure�, Sibiu, Harghita, Covasna, Bra�ov, Neam�, Suceava dar �i din alte jude�e ale ��rii.