COMUNICAT DE PRES� GRUP DE LUCRU

            11.12.2008

 

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� va accelera procesul de modernizare a clinicilor �i sec�iilor aflate în subordinea sa prin atragerea de surse financiare extra-bugetare, începând cu 2009. Conducerea institu�iei sanitare a anun�at înfiin�area unui grup de lucru care va avea ca singur scop accesarea fondurilor externe nerambursabile. Din acest grup de lucru, coordonat de c�tre managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, dr. Ovidiu Butuc, vor face parte directorii serviciilor financiar, economic, directorul medical, reprezentan�i ai serviciului juridic. Strategia de atragere de fonduri va fi elaborat� împreun� cu reprezentan�ii Consiliului Medical din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�.

Rolul acestui grup de lucru este de a construi baza de date cu oportunit��ile de finan�are active, de a stabili eligibilitatea institu�iei vizavi de cerin�ele finan�atorului �i de a accesa toate acele fonduri care sunt alocate în acest sens. Principalele proiecte vor urm�ri ob�inerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea cl�dirilor spitalului �i ambulatoriilor, pentru modernizarea utilit��ilor generale �i specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor (înc�lzire, ventila�ie, etc), crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilit��ilor de acces pentru persoane cu dizabilit��i fizice dar �i îmbun�t��irea fluxului de acces al persoanelor în spital. Nu în ultimul rând acest grup de lucru va avea ca scop atragerea acestor fonduri în vederea achizi�ion�rii de echipamente pentru spital.

Strategia adoptat� de c�tre managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, dr. Ovidiu Butuc, privind atragerea fondurilor nerambursabile este menit� în primul rând s� asigure acel ritm accelerat de modernizare a serviciului medical, pentru ca în cel mai scurt timp s� fie atins un nivel de performan�� maxim din punctul de vedere al dot�rilor �i func�ionalit��ii spa�iilor. Fondurile nerambursabile, în principal externe, vor constitui un sprijin consistent în respectarea pa�ilor propu�i de c�tre conducerea Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� privind planul de modernizare.

În anul 2008, Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a efectuat investi�ii în aparatur� medical�, echipamente medicale, ustensile, accesorii �i materiale în valoare de 7.094.273 RON (peste 70 de miliarde de lei vechi). Sumele destinate acestor achizi�ii provin de la Ministerul S�n�t��ii Publice, prin programulde investi�ii în spitale sau din sumele alocate ministerului din Bugetul de Stat (2.514.000 RON). O pondere mare în aceste achizi�ii o au �i sumele primite din fondul special, cunoscut ca „taxa pe viciu”, constituit la nivelul Ministerului S�n�t��ii Publice. Din acest fond, în primele nou� luni ale acestui an, Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� i-au revenit 2.561.000 RON pentru achizi�ionarea de aparatur� medical� sau echipamente.

Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a realizat achizi�ii de echipamente, aparatur�, software �i instrumente medicale, în cursul anului 2008 �i din venituri proprii în valoare de 2.019.273 RON.

Sumele alocate pentru realizarea studiilor de pre fezabilitate �i fezabilitate, pentru repara�ii �i repara�ii capitale în cursul anului 2008 Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� s-au ridicat la 7.939.000 RON. Ministerul S�n�t��ii Publice a alocat 5.589.000 RON din aceast� sum�, iar Consiliul Jude�ean Mure� a alocat suma de 2.350.000 RON.