Comunicat de presã
Calendar videoconferinte

 

Ministerul Sãnãtãþii a stabilit un calendar de lucru privind explicarea celor trei pachete de servicii medicale atât opiniei publice, cât ºi profesioniºtilor din sistem.

De asemenea, la aceste activitãþi MS are ca parteneri reprezentanþii administratiei publice din teritoriu, dar bineînþeles, ºi partenerii tradiþionali – asociaþiile de pacienþi, colegiile profesionale ale medicilor ºi sindicatele.

În cursul zilei de marþi, 14 ianuarie 2014, a avut loc o videoconferinþã în care s-au prezentat principalele direcþii din cele trei pachete de servicii medicale ºi la care au participat ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, Secretarii de Stat Dr Adrian Panã ºi Dr Raed Arafat, Preºedintele CNAS Cristian Buºoi, directorii direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene, Directori CJAS-uri, manageri de spitale, preºedinþii asociaþiilor medicilor de familie, Preºedintele Asociaþiei profesionale a medicilor de ambulatoriu, CMR, Colegiile judeþene ale medicilor, CMDR, Colegiile judeþene ale medicilor dentiºti, Colegiul Farmaciºtilor, reprezentanþii pe domeniul sanitar ai Consiliilor Judeþene, sindicate ºi asociaþiile de pacienþi.

În perioada urmatoare, calendarul cuprinde alte ºase videoconferinþe, de data aceasta organizate pe capitole din pachetele de servicii medicale, acþiuni la care va fi invitatã atât presa centralã cât ºi cea localã.

Viitoarele videoconferinþe se vor organiza în douã module, astfel: în prima parte se vor prezenta de cãtre conducerea MS principalele reglementãri, inclusiv cu exemple, pentru o mai bunã înþelegere a prevederilor din pachet. În acest modul, reprezentanþii presei vor putea sã-ºi exprime punctele de vedere ºi sã punã întrebãri, care vor fi luate în considerare la discuþiile tehnice din cel de-al doilea modul.

Discuþiile tehnice vor avea loc numai în prezenþa specialiºtilor, urmând ca soluþiile gãsite ºi rãspunsurile la întrebãrile adresate sã se transmitã opiniei publice prin intermediul site-ului oficial al instituþiei în maximum o sãptãmânã. Soluþiile ºi rãspunsurile vor indica modul în care s-au clarificat aspectele sesizate ºi modul în care, eventual, au fost cuprinse în pachetele de servicii.

Aprecierea MS este cã printr-o asemenea consultare ºi prin deschiderea acordatã acestor probleme, putem sã contribuim cu toþii la îmbunãtãþirea proiectului aflat în dezbatere publicã.

Urmãtoarele videoconferinþe vor avea loc astfel:

16.01. 2014: Asistenþa Medicalã Primara 

                       14:30 – 15:30 – modulul I

                       15:45 – 17:30 – modulul II

17.01.2014: Ambulatoriu de specialitate – I.Clinic 

      12:30 – 13:30 – modulul I

      13:45 – 15:30 – modulul II

23.01.2014: Ambulatoriu de specialitate  – II. Paraclinic

                      11:00 – 12:00 – modulul I

      12:15 – 14:00 – modulul II

24.01.2014: Spital ºi Urgenþe

      13:00 – 14:00 – modulul I

      14:15 – 16:00 – modulul II

25.01.2014: Îngrijiri paliative la domiciliu, paliaþie, transport neasistat

                      11:00 – 12:00 – modulul I

      12:15 – 14:00 – modulul II

27.01.2014: Pachetul minimal de servicii medicale ºi Programele Naþionale de Sãnãtate

                       14:30 – 15:30 – modulul I

       15:45 – 17:30 – modulul II