NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE
ADRESATĂ PACIENŢILOR SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul informaţiilor electronice, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal ale pacienţilor.

 

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să comunicaţi datele dvs. cu caracter personal şi medical, acestea fiind necesare pentru furnizarea de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş a serviciilor medicale specifice patologiei pacientului.

 

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să comunicaţi datele dvs. cu caracter personal şi medical, acestea fiind necesare pentru activitatea de învaţământ-cercetare, având în vedere că în cadrul unităţii sanitare se desfăşoară activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.

 

Menţionăm că:

  1. pentru studii clinice şi contracte de cercetare/granturi, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş se utilizează modelele de consimţământ informat scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare, avizate de către Comisia de Etică pentru studiul clinic al medicamentului care funcţioneză Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
  2. pentru activităţi de diagnostic şi tratament medical, se utilizează modelele de consimţământ informat scris, specifice fiecărei secţii clinice/laborator, avizate de Comisia de Etică pentru studiul clinic al medicamentului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş şi aprobate de conducerea spitalului.

 

Refuzul pacientului privind furnizarea datelor cu caracter personal nu va afecta calitatea îngrijirii şi tratamentului de care beneficieză în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor  destinatari  :

  1. Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Agenţia Naţională de Transplant, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş, din oficiu.
  2. Administratorilor autorizaţi ai Registrelor naţionale de boli, prevăzuţi de legislaţia în vigoare (ex. Registrul Naţional de Transplant), cu avizul conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
  3. Asociaţiilor profesionale naţionale şi internaţionale la care acestea sunt afiliate, dupa caz, în specialităţile medicale: cardiologie, chirurgie cardiovasculară, ATI, neonatologie, pediatrie (Societatea Română de Cardiologie, Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară, Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, Societatea Europeana de Cardiologie, Societatea Europeană de Chirurgie Cardio- Toracică – EACTS Congenital Database, etc), cu acordul conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
  4. Mass-media, numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului şi a Regulamentului Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
  5. Altele instituții publice și/sau organe judiciare (IML, ITM, Inspectorate de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, instanțele de judecată, societăți de asigurări etc.)

 

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizata şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul, atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent.
Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate.

În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unitatea noastră are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacientului influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, instituţia noastră le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.
Conform Legii nr. 677/2001, pacienţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea anterior menţionată, în cazul în care aceste drepturi au fost încălcate.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, în atenţia Directorului Medical.