HG-551-Anexe T F G+ P

ANEXA 1
METODOLOGIE
de evaluare pentru atestare si acreditare
ART. 1
Evaluarea pentru acreditarea unitatilor si institutiilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes
national, precum si pentru atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, denumite in continuare unitati de cercetare-dezvoltare, se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
ART. 2
Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza, dupa caz, de organismele prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare organisme de evaluare, conform criteriilor si standardelor cuprinse in anexa nr. 2 la hotarare.
ART. 3
(1) Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza la solicitarea acestora.
(2) Reatestarea capacitatii unitatilor de cercetare-dezvoltare de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitatilor si institutiilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, in functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 3 ani, respectiv 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate.
(3) Atestarea/reatestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.
ART. 4
Procesul de evaluare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare sau a acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde urmatoarele etape:
a) autoevaluarea, care se efectueaza de catre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea raportului de autoevaluare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie;
b) evaluarea, care se efectueaza prin analiza raportului de autoevaluare, verificarea datelor continute de acesta, precum si a datelor suplimentare solicitate;
c) elaborarea raportului de evaluare de catre organismele de evaluare, prin care se propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea rezultatelor evaluarii.
ART. 5
(1) Cererea pentru declansarea procedurii de evaluare in vederea atestarii/reatestarii, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii se depune de catre unitatea solicitanta la organismul de evaluare, insotita de:
a) raportul de autoevaluare;
b) ultimul bilant contabil anual, inregistrat la directia teritoriala a finantelor publice;
c) ultima balanta de verificare contabila, anterioara datei de depunere a cererii.
(2) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea de cercetare-dezvoltare care solicita evaluarea raspunde conducatorul acesteia, care are obligatia sa le certifice prin semnatura.
(3) Solutionarea cererilor de catre organismul de evaluare se efectueaza in ordinea inregistrarii, in maximum 60 de zile de la data depunerii acestora. Unitatile de cercetare-dezvoltare care urmeaza a fi supuse evaluarii au obligatia sa puna la dispozitia organismului de evaluare toate documentele doveditoare necesare in cursul procesului de evaluare, solicitate de catre acesta.
ART. 6
La nivelul fiecarui organism de evaluare se constituie o comisie de evaluare, numita prin ordin sau, dupa caz, decizie a conducatorului organismului de evaluare, care are rolul de a organiza procesul de evaluare, de a gestiona documentele lucrarilor si de a intocmi rapoartele finale de evaluare si lista cu propunerile privind atestarea/reatestarea si acreditarea/reacreditarea unitatilor de cercetare-dezvoltare evaluate.
ART. 7
In termen de maximum 15 zile de la finalizarea procesului de evaluare, rapoartele finale de evaluare si lista cu propunerile privind atestarea/reatestarea si acreditarea/reacreditarea unitatilor de cercetare-dezvoltare evaluate, avizate de organismul de evaluare, impreuna cu documentele lucrarilor care includ chestionarele de evaluare si fisele de apreciere se inainteaza autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare spre validare.
ART. 8
Validarea atestarii/reatestarii, precum si validarea acreditarii/reacreditarii se fac prin act administrativ al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 9
Unitatile de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se inscriu in Registrul unic al unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/ reacreditate, care se intocmeste si se pastreaza la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ANEXA
──────
(la metodologie)
────────────────
RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada .........
*T*
1. Datele de autentificare ale unitatii de
cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea:
1.2. Statutul juridic*1):
1.3. Actul de infiintare*2):
1.4. Numarul de inregistrare in Registrul
potentialilor contractori:
1.5. Director general/Director:
1.6. Adresa:
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificarii UNESCO*3):
2.2. Conform clasificarii CAEN:
3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare,
directiile de cercetare, dezvoltare, inovare:
(maximum 1.000 de caractere):
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare,
dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a
acestora (maximum 1.000 de caractere):
3.3. Situatia financiara - datorii la bugetul de stat:
4. Criterii primare de performanta
punctaj
──────
4.1. Lucrari stiintifice/tehnice publicate in reviste
de specialitate cotate ISI*4)
4.1.1. Numar de lucrari stiintifice x 30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) x 5
4.1.3. Numar de citari in reviste de specialitate
cotate ISI*6) x 5
(Lista lucrarilor si citarilor, grupate pe ani,
se ataseaza ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1:
4.2. Brevete de inventie*7)
4.2.1. Numar de brevete x 30
4.2.2. Numar de citari de brevete in sistemul ISI x 5
(Lista brevetelor si citarilor, grupate pe ani,
se ataseaza ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2:
4.3. Produse si tehnologii rezultate din activitati
de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii
proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii
rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare,
comandate de beneficiar
(Se indica contractul si firma care utilizeaza produsul,
serviciul si tehnologia).
4.3.1. Numar de produse, tehnologii, studii, servicii x 20
(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor,
grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3:
Total punctaj cap. 4:
5. Criterii secundare de performanta
5.1. Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste
de specialitate*8) fara cotatie ISI
5.1.1. Numar de lucrari x 5
(Lista lucrarilor grupate pe ani se ataseaza ca
anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1:
5.2. Lucrari stiintifice prezentate la conferinte
internationale cu comitet de program
5.2.1. Numar de comunicari prezentate x 5
(Lista comunicarilor grupate pe ani se ataseaza
ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2:
5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele
functionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementari si planuri tehnice noi
sau perfectionate, realizate in cadrul
programelor nationale sau comandate de beneficiar
5.3.1. Numar de modele, normative, proceduri etc.: x 5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani,
se ataseaza ca anexa nr. 5.3)
Total punctaj cap. 5.3:
Total punctaj cap. 5:
6. Prestigiul profesional
6.1. Membri (incluzand statutul de recenzor) in
colectivele de redactie ale unor reviste
(cotate ISI sau incluse in baze de date internationale)
sau in colective editoriale ale unor edituri
internationale recunoscute
Numar de prezente in perioada pentru care se face
evaluarea: x 20
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.2. Membri in colectivele de redactie ale revistelor
recunoscute national (din categoria B in
clasificarea CNCSIS)
Numar de prezente: x 10
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces
de selectie
Numar de premii: x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.4. Premii nationale ale Academiei Romane
Numar de premii: x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.5. Conducatori de doctorat, membri ai unitatii
de cercetare
Numar de conducatori de doctorat: x 10
Nr. crt. Nume
6.6. Numar de doctori in stiinta, membri ai
unitatii de cercetare
Numar de doctori in stiinta: x 10
Total punctaj cap. 6:
Total punctaj cap. 4+5+6:
7. Venituri realizate prin contracte de cercetare
in domeniul pentru care se face evaluarea
(in perioada pentru care se face evaluarea):
7.1. Numarul si valoarea contractelor de cercetare
internationale finantate din fonduri publice*9):
7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare
internationale finantate din fonduri private:
7.3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare
nationale finantate din fonduri publice*10):
7.4. Numarul si valoarea contractelor de cercetare
nationale finantate din fonduri private:
7.5. Alte surse:
7 bis. Venituri realizate din activitati economice
(servicii, microproductie):
8. Resursa umana de cercetare
(situatia va fi prezentata pe ani)
8.1. Total personal de cercetare care realizeaza
venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/
din care doctori in stiinta:
8.1.1. Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori)/
din care doctori in stiinta:
8.1.2. Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari)/
din care doctori in stiinta:
8.1.3. Cercetatori stiintifici gradul 3 (lectori)/
din care doctori in stiinta:
8.1.4. Cercetatori stiintifici/ din care doctori in stiinta:
8.1.5. Asistenti de cercetare:
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat:
8.2. Date privind perfectionarea resursei umane
8.2.1. Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza in
unitatea de cercetare-dezvoltare la data completarii
formularului:
8.2.2. Numar de teze de doctorat realizate in unitatea de
cercetare-dezvoltare in perioada pentru care se face
evaluarea:
9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul in care este acreditat
9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:
Nr. crt. Echipamentul Anul fabricatiei Valoarea
Sursa de finantare a investitiei
*ST*
_________
*1) Se mentioneaza forma de organizare si persoana juridica: daca unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridica, se mentioneaza denumirea institutiei cu personalitate juridica care o reprezinta (de exemplu, Centrul de ..... din cadrul Universitatii ...........).
*2 ) Se mentioneaza titlul actului, data emiterii, organul emitent si, dupa caz, modificarile ulterioare.
*3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
*4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].
*5) Punctajul ISI se obtine prin insumarea factorilor de impact ai publicatiilor respective. Factorii de impact pot fi accesati la www.cimec.org.ar.
*6) Sunt excluse autocitarile.
*7) Se specifica daca brevetul este national/international (USPTO, EPO, JPO) si numarul brevetului.
*8) In cazul revistelor romanesti, sunt luate in considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).
*9) Valori defalcate pe ani si valoarea totala in euro.
*10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.
ANEXA 2
CRITERII SI STANDARDE
de evaluare pentru atestare si acreditare
ART. 1
Evaluarea in vederea atestarii capacitatii de a desfasura activitate de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii unitatilor componente ale sistemului de cercetare-
dezvoltare de interes national se face conform unui set unic de criterii prezentat la art. 3 si standardelor prevazute la art. 4.
ART. 2
Stabilirea unitatilor de cercetare-dezvoltare ca unitati atestate sau acreditate se face in functie de standardul de performanta, rezultat ca raportul dintre punctajul obtinut conform criteriilor de performanta si:
a) totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al unitatilor prevazute la art. 7 lit. a), b) si d), art. 8 lit. A a), b), c) si d), precum si la art. 8 lit. B a), b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz,
b) totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al unitatilor prevazute la art. 7 lit. c) si la art. 8 lit. B c) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cumulat cu numarul cadrelor didactice universitare care desfasoara activitate de cercetare stiintifica dovedita.
ART. 3
(1) Criteriile de performanta ale activitatii de cercetare-dezvoltare se compun din criteriile primare de performanta, criteriile secundare de performanta si din criteriile referitoare la prestigiul profesional.
(2) Factorii de importanta aferenti criteriilor de performanta precizati la alin. (1) sunt prezentati in tabelul de mai jos:
*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriul Factor de
importanta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A REZULTATELE ACTIVITATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de
specialitate cotate ISI*) 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Citari in reviste de specialitate cotate ISI 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Brevete de inventie 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Citari in sistemul ISI ale cercetarilor brevetate 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Produse si tehnologii rezultate din activitati de
cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii
proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii
rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare,
comandate de beneficiar 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANTA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate
fara cotatie ISI 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Comunicari stiintifice prezentate la conferinte
internationale 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale,
prototipuri, normative, proceduri, metodologii,
reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate,
realizate in cadrul programelor nationale sau comandate
de beneficiar 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B PRESTIGIUL PROFESIONAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Membrii in colectivele de redactie ale revistelor
recunoscute ISI (sau incluse in baze internationale
de date) si in colective editoriale internationale 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Membri in colectivele de redactie ale revistelor
recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS) 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Premii internationale obtinute prin proces de selectie 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Premii ale Academiei Romane 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Numar de conducatori de doctorat, membri ai unitatii
de cercetare 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Numar de doctori in stiinta, membri ai unitatii de
cercetare 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
________
*) Institute for Scientific Information (ISI).
ART. 4
(1) Sunt atestate unitatile de cercetare-dezvoltare care au acumulat in ultimii 3 ani de activitate un standard de performanta de cel putin 10 puncte/persoana definita la art. 2.
(2) Sunt acreditate ca unitati si institutii componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national unitatile de cercetare-dezvoltare care au acumulat in ultimii 5 ani de activitate un standard de performanta de cel putin 80 de puncte/persoana definita la art. 2, dintre care cel putin 15 puncte/persoana sunt obtinute din criteriile primare de performanta.
ART. 5
Valorile standardelor de performanta ale activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare pot fi modificate in functie de strategia nationala de cercetare-dezvoltare si de politicile nationale in domeniu, prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea organismelor care realizeaza evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare.
_________


Top